Disclaimer van De Platenbar

Deze website is opgezet als informatieve internesite.

Functioneren website

De Platenbar stelt alles in het werk om deze site goed te laten functioneren en permanent voor jou toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. De Platenbar vraagt jouw begrip hiervoor en wil jou erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

De Platenbar stelt deze internetsite met zorg samen en streeft er naar dat alle informatie op de site volledig en juist is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor De Platenbar de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Informatie over artiesten en door hen uitgebrachte muziek hebben wij gevonden op het internet. Wij maken veelal gebruik van de website Wikipedia. In alle gevallen vermelden wij de bron en daar waar gevraagd de fotograaf.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij De Platenbar en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en De Platenbar in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is jou niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van De Platenbar. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van De Platenbar en/of haar leveranciers, behoudt De Platenbar zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Nieuwsberichten

Eventuele nieuwsberichten dienen uitsluitend ter informatie.

Verwijzingen hyperlinks

Het is jou slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Platenbar het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.deplatenbar.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van De Platenbar, waarbij de website binnen de kaders van De Platenbar verschijnt) aan te brengen. In geval jij je niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt De Platebar zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op jou te verhalen.

Juni 2020

Deel deze pagina

WhatsApp

Volg ons online

WhatsApp
»

© 2021 De Platenbar Groede